Iisus

Dragostea nu se poartă cu necuviinţă

Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Iată ce este dragostea în concepția Sfântului Apostol Pavel: De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate...

Dumnezeu este mulţumit şi Se odihneşte în omul care se pocăieşte

  Pocăinţa este întotdeauna deschisă oricărui om păcătos. Dumnezeu doreşte doar mărturisirea greşelii, şi de acolo înainte toate se încheie cu bine.   Taina Pocăinţei este cea mai mare şi cea mai binecuvântată Taină care ne-a fost lăsată, care ne pregăteşte cel mai bine pentru ceruri. Niciun păcat de pe pământ nu este de neiertat pentru om, pentru omul care se va pocăi, şi pentru Dumnezeul iubirii, care-l primeşte. Dumnezeu este mulţumit şi Se odihneşte în omul care se pocăieşte, oricât de păcătos ar fi. Pocăinţa este întotdeauna deschisă oricărui om păcătos. Dumnezeu doreşte doar mărturisirea greşelii, şi de acolo înainte toate se încheie cu bine. Prin smerenie vine Mărturisirea, care aduce curăţirea, iar curăţirea aduce cu sine mila lui Dumnezeu. (Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi duhovnic...

Primăvara se cunoaşte după flori, ca vara după spice

  Primăvara se cunoaşte după flori, ca vara după spice! Primăvara se cunoaşte după flori, ca vara după spice; vara este frumoasă datorită secerişului; toamna este bogată datorită roadelor; iarna este împodobită cu zăpezi, ca o domnişoară cu flori; iar primăvara se cunoaşte după flori! Şi Domnul nostru ne porunceşte să privim la aceste flori: „Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc” (Mt. 6, 28). Crinul este împăratul florilor; iar când se spune în Evanghelie: „Luaţi seama la crinii câmpului” este acelaşi lucru cu a spune: luaţi seama la florile de câmp. Domnul ne porunceşte să privim la florile de câmp pentru a dobândi de la ele un anumit folos duhovnicesc, căci aşa cum albina, zburând din floare în floare, adună din ele mierea, aşa şi noi, privind la flori nu numai cu ochii cei trupeşti,...

Sfinții nu încetează să ne poarte de grijă

Ştim că este o Biserică luptătoare sau drept măritoare pe pământ şi o Biserică biruitoare în Cer, unde sfinţii, după strămutarea de aici, nu încetează a ne purta de grijă. Cu ce rost facem pomenirea sfinţilor? Pentru că ne trebuie cât trăim în viaţa pământească. Ştim că este o Biserică luptătoare sau dreptmăritoare pe pământ şi o Biserică biruitoare în Cer, unde sfinţii, după strămutarea de aici, nu încetează a ne purta de grijă. Avem două motive, să zicem aşa: ei nu sunt pe deplin fericiţi, pentru durerea că ne ştiu pe noi rămaşi în urmă aici, în necazuri; ei se roagă pentru noi ca să ne întoarcem cât mai repede acasă [la „Tatăl nostru, Care este în Ceruri”]. Sfinţii, după trecerea din viaţa aceasta, au tot cam slujba pe care au avut-o aici… Aceia care au fost ostaşi în viaţa pământ...

Nu ducem singuri lupta duhovnicească – Domnul e cu noi!

 Domnul, ca Făcător şi Duh Atoateplinitor, Nesfârşit, vrea să fie totul întru toate. Și lumină, şi putere, şi har, şi înţelepciune, şi frumuseţe, şi margine a doririlor, şi năzuinţă atotputernică  Ca să fie Dumnezeu totul întru toate (I Corinteni 15, 28). Domnul, ca Făcător şi Duh Atoateplinitor, Nesfârşit, vrea să fie totul întru toate. Și lumină, şi putere, şi har, şi înţelepciune, şi frumuseţe, şi margine a doririlor, şi năzuinţă atotputernică. Iar diavolul, care a căzut din trufie şi nesupunere, vrea şi el să fie totul în toate duhurile căzute, de un cuget cu dânsul. Vrea să fie întuneric al iadului şi putere a răutăţii, împreunare a tuturor patimilor şi năzuinţă spre tot răul. De aici ia naştere în oameni necurmata luptă cu răul. Și omul creştin, căruia i s-au dat toate puterile spre ...

Cum dobândim starea de rugăciune?

Socoteşte cu luare-aminte înţelepciunea cea atotputernică, iubirea de bunătate şi celelalte vrednicii ale preacinstitului şi preaslăvitului Stăpân, care sunt atât de minunate.   Socoteşte cu luare-aminte înţelepciunea cea atotputernică, iubirea de bunătate şi celelalte vrednicii ale preacinstitului şi preaslăvitului Stăpân, care sunt atât de minunate, că nu covârşesc numai mintea şi tot gândul omenesc, dar şi pe cel al Puterilor cereşti. Acest gând este destul să te facă să te smereşti până la pământ şi să stai cu frică multă şi cu cutremur înaintea Lui. Şi, cu cât se va deda şi se va îndeletnici inima ta cu această frică, cu atât se va întoarce mintea ta de la grijile acestei vieţi, fiindcă frâul fricii nu lasă inima să fie înconjurată de alte gânduri înaintea unei asemenea măriri. C...

Pe cei care au suflet bun, dar nu sunt credincioși, îi ajută Dumnezeu?

Ce se va întâmpla cu oamenii care au bunătate, dar nu cred? – Părinte, ce se va întâmpla cu oamenii care au bunătate, dar nu cred? – Oare chiar nu cred? Dar să spunem că nu cred. Atunci când erau mici, mama lor nu-i împărtăşea? Să zicem că nu-i împărtăşea. Dar n-au fost botezaţi? N-au fost miruiți? Nu sunt născuţi de mame ortodoxe şi botezate? Ei bine, pentru aceşti oameni ce au bunătate, vei vedea că Bunul Dumnezeu va rândui lucrurile într-un anume fel, fie cu încercări, fie cu o boală (…) şi, în cele din urmă, îi va duce în Rai. De multe ori îi poate apărea chiar şi un sfânt sau un înger unui astfel de om, cu toate că nu este vrednic de o astfel de mare binecuvântare. Dar Hristos poate face şi aceas­ta, după ce mai întâi foloseşte toate celelalte. Dar, de obicei, ce păţesc unii ca ...

Pășim în Cer de fiecare dată când intrăm în biserică

 Când intri în biserică cu conştiinţa curată, aceasta va fi ţie spre mântuire.  Când se citeşte în biserică Cuvântul lui Dumnezeu, să ştergem toate cele pământeşti din mintea noastră şi să ne alipim numai de ascultarea poruncilor Domnului. Înfricoşate sunt Tainele ce se săvârşesc în Sfânta Biserică! Drept aceea, trebuie să petrecem în ea cu frică şi cu cutremur. Când intri în biserică cu conştiinţa curată, aceasta va fi ţie spre mântuire, iar de va fi necurată conştiinţa ta, vei intra într-însa spre păcat şi osândă. Cei ce mănâncă Trupul şi beau Sângele Domnului nostru Iisus Hristos cu nevrednicie osândă îşi beau şi îşi mănâncă. Cei ce întinează porfira împărătească sunt pedepsiţi; oare cu cât mai mult sunt vrednici de pedeapsă cei ce se apropie de Dumnezeieştile Taine cu conştiinţa necura...

Dragostea de Dumnezeu se arată împlinind poruncile Sale

Smeriţi-vă în toate şi aveţi pace între voi, şi atunci harul Domnului vă va acoperi de tot răul. Vă este primejdios să intraţi în viaţa duhovnicească înainte de vreme, adică să cugetaţi despre lucruri înalte ale vederii duhovniceşti şi altele, ci trebuie să vă vedeţi păcatele şi să vă străduiţi a birui şi dezrădăcina patimile, căci aici stă scopul lucrării noastre, pentru că din curăţirea de patimi se va descoperi de la sine simţământul duhovnicesc, iar dragostea de Dumnezeu se manifestă în împlinirea poruncilor Lui: „Cela ce Mă iubeşte pre mine, acela păzeşte poruncile Mele” (Ioan 14, 21) – despre acestea ar trebui să vorbiţi în discuţiile voastre şi despre felul în care să vă smeriţi, fără de care totul este posomorât şi întunecos. Pentru Dumnezeu, vă rog, smeriţi-vă în toate şi aveţi pa...

Când refuzăm cuvântul lui Dumnezeu, refuzăm ceea ce ne face să fim oameni adevărați

Dacă citim Scriptura cu sinceritate, putem recunoaşte că nu înţelegem prea bine anumite pasaje. Dacă citim Scriptura cu sinceritate, putem recunoaşte că nu înţelegem prea bine anumite pasaje. Suntem gata să fim de acord cu Dumnezeu fiindcă nu avem niciun interes să-L dezaprobăm. Putem aproba o anumită faptă dumnezeiască sau porunca asta sau cealaltă, fiindcă nu ne priveşte în mod personal; noi nu înţelegem încă faptul că şi una şi cealaltă cer ceva personal de la noi. Alte pasaje ne contrariază. Dacă am avea curaj, I-am spune Domnului: „Nu!”, însă ar trebui să însemnăm cu atenţie acele pasaje. Ele sunt o măsură a distanţei dintre noi şi Dumnezeu și, în plus, ele sunt o măsură a distanţei dintre noi înşine, aşa cum suntem acum, şi sinele nostru definitiv. Evanghelia nu este o succesiune de ...

Cuvânt pentru inițierea în viața duhovnicească!

Totuşi n-aţi ajuns să vă cunoaşteţi neputinţele, încă n-aţi întâlnit mulţimea de săgeţi aprinse ale vicleanului şi nu vi s-a întâmplat să le staţi împotrivă şi să vă cunoaşteţi puterile. Vi se pare că nu vă încredeţi în sine şi că vă socotiţi netrebnică şi altele. Însă, cu toate acestea, vă sfătuim să nu credeţi acestor gânduri, deoarece nici noi nu vă credem, până când experienţa nu vă va învăţa acestea, atunci când vă veţi angaja în lupta vieţii duhovniceşti. Poate că veţi întâlni oameni ale căror vieţi vă vor părea nepotrivite cu scopul propus. Să nu vă ispitiţi întru acestea. Chiar dacă înaintaţi cu îndrăzneală, totuşi n-aţi ajuns să vă cunoaşteţi neputinţele, încă n-aţi întâlnit mulţimea de săgeţi aprinse ale vicleanului şi nu vi s-a întâmplat să le staţi împotrivă şi să vă cunoaşteţi...

Nu e de ajuns să crezi, mai trebuie și să faci voia lui Dumnezeu

Nu spune Apostolul Iacov (capitolul 2, 19) că şi demonii cred şi se cutremură? Dar ce le foloseşte diavolilor credinţa, dacă ei nu fac voia lui Dumnezeu? Să ştiţi că nu toată credinţa în Dumnezeu este bună. Auzi ce spune marele Apostol Pavel: „Fiule Tit, mustră-i cu asprime (pe creştini), ca să fie sănătoşi în credinţă” (Tit 1, 13). Poate să creadă cineva în Dumnezeu şi credinţa lui să nu-i aducă niciun folos, dacă nu crede cum mărturiseşte Biserica, adică credinţa adevărată ortodoxă. Şi dracii cred în Dumnezeu. Nu spune Apostolul Iacov (capitolul 2, 19) că şi demonii cred şi se cutremură? Dar ce le foloseşte diavolilor credinţa, dacă ei nu fac voia lui Dumnezeu?   (Arhimandrit Ilie Cleopa, Călăuză în Credința Ortodoxă, Editura Episcopiei Romanului, 2000, p. 94)   Sursa: doxologi...

X